Inscripció

Ramon Manent

Nom i Cognoms (requerit)

NIF/CIF (requerit)

Any de naixement

Adreça (requerit)

CP i població (requerit)

Telèfon 1 (requerit)

Telèfon 2

E-mail

Banc (requerit)

Núm. de compte (IBAN) (requerit)

Quota

Assumpte

Pregunta de seguretat

Per tal de col·laborar a fer possible l’activitat de l’Associació, el/la sotasignat accepta ser soci/sòcia de la mateixa i contribuir al sosteniment de l’Associació Amics de Josep Puig i Cadafalch amb la quota anyal que s’indica. Aquesta quota es farà efectiva en un sol pagament i correspondrà a anys naturals.

 D’acord amb la llei orgànica 15/1999, 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades als fitxers de l’Associació Amics de Josep Puig i Cadafalch. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant escrit al correu electrònic: amicspuigicadafalch@gmail.com